[1]
Sinarsari, N.M. 2022. Nadi Pariksha: Deteksi Penyakit Dalam Ilmu Kedokteran Timur. Widya Kesehatan. 4, 2 (Oct. 2022), 14-19. DOI:https://doi.org/10.32795/widyakesehatan.v4i2.3387.