Sinarsari, N. M. (2022). Nadi Pariksha: Deteksi Penyakit Dalam Ilmu Kedokteran Timur. Widya Kesehatan, 4(2), 14-19. https://doi.org/10.32795/widyakesehatan.v4i2.3387