Sinarsari, N. M. (2022) “Nadi Pariksha: Deteksi Penyakit Dalam Ilmu Kedokteran Timur”, Widya Kesehatan, 4(2), pp. 14-19. doi: 10.32795/widyakesehatan.v4i2.3387.